Algemene voorwaarden

 

Algemene voorwaarden.

 

Algemene voorwaarden zaak.acht

VOORWAARDEN

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte en (huur)overeenkomst, verder te noemen de Overeenkomst, welke is gesloten tussen enerzijds zaak.acht, verder te noemen Dienstverlener, en anderzijds de in deze Overeenkomst met name genoemde gebruiker, verder te noemen Gast.Alle offertes van Dienstverlener zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte geen recht worden ontleend indien het product waarop de offerte betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is. Deze Algemene Voorwaarden maken onlosmakelijk onderdeel uit van de Overeenkomst.

Vergunningen

2. Gast is ervoor verantwoordelijk dat aan de, met betrekking tot hetgeen in de Overeenkomst is overeengekomen, gestelde wettelijke voorschriften en huisregels wordt voldaan. Dienstverlener geeft desgevraagd voorlichting omtrent huisregels die voortvloeien uit noodzakelijke vergunningen e.d.

Activiteiten

3. Op- en afbouw werkzaamheden met (geluid)soverlast moeten in overleg plaatsvinden en met toestemming van de Dienstverlener.

Overige ruimtes FenixFoodFactory

4.Het betreden van de winkeliers ruimten, buiten de ruimte van de Dienstverlener mag slechts gebeuren in overleg en akkoord met de Dienstverlener en onder toezicht van een daartoe door Dienstverlener aangewezen personeelslid. Gast is niet toegestaan andere winkeliers ruimten buiten winkeltijden te betreden.
5.Gast dient ervoor zorg te dragen dat het gehuurde van Dienstverlener in dezelfde staat als oorspronkelijk aangetroffen wordt achtergelaten. Wordt dit nagelaten dan kan Dienstverlener op kosten van Gast het gehuurde in de oorspronkelijke staat doen terugbrengen.
6. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van storingen van apparatuur en andere technische voorzieningen.

Veiligheid

7. Ten behoeve van politie- en brandweervoorschriften is Gast gehouden aan de maximale zaalcapaciteit die door Dienstverlener is toegezegd. Aanwijzingen van het personeel van Dienstverlener met betrekking tot veiligheid dienen door Gast te allen tijde te worden opgevolgd. Het personeel van Gast is gerechtigdeen teveel aan publiek de toegang tot de ruimte te weigeren.

Toegankelijkheid

8. Het personeel van Dienstverlener heeft te allen tijde toegang tot het de ruimte van de Dienstverlener indien de uitoefening van hun taak dat noodzakelijk maakt.
9. Tijdens de op- en afbouw van een evenement zal de toegankelijkheid van de ruimte van de Dienstverlener voor reguliere gebruikers, bezoekers en leveranciers niet gehinderd worden door werkzaamheden van de Gast.

Consumpties

10. Drank van externe leveranciers aangeleverd door Gast, worden zonder toestemming van Dienstverlener niet toegestaan binnen de ruimte van Dienstverlener.
11. Het is niet toegestaan zelf meegebrachte consumpties te nuttigen tenzij anders overeengekomen met de Dienstverlener. Daarnaast is Dienstverlener ook gerechtigd het verlenen van horecadiensten achterwege te laten dan wel op ieder moment te staken indien de gast zich niet gedraagt in overeenstemming met de stand, exploitatie en huisregels van de Dienstverlener. Dienstverlener is gerechtigd het verstrekken van producten te staken indien er naar de mening van de medewerker of ondernemer sprake is van overmatig drankgebruik of ongewenst gedrag.
12. Indien Gast in de ruimte van Dienstverlener drank nuttigt die niet door Dienstverlener verstrekt is, is de Gast per genuttigde fles een bedrag aan kurkengeld verschuldigd. Indien Gast in de ruimte van Dienstverlener spijzen nuttigt die niet door Dienstverlener verstrekt zijn, is de Gast terzake een bedrag aan kurkengeld verschuldigd.
13. Bij meer dan 20% aan dieetwensen is Dienstverlener genoodzaakt een nieuwe prijs voor te leggen aan Gast.

Schade

13. Gast is aansprakelijk voor alle door hem en door de door hem toegelaten personen toegebrachte schade aan de ruimte van de Dienstverlener en/of inventaris en/of diefstal van eigendom van de Dienstverlener.
14. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade aan eigendommen van Gast of van door Gast toegelaten personen of instellingen. Dienstverlener is te allen tijde slechts aansprakelijk voor schade waartegen Dienstverlener verzekerd is of redelijkerwijs had behoren te zijn en voor het door die verzekering gedekte maximum bedrag.
15. Een schadeclaim kan niet worden afgewezen op grond van het ontbreken van toerekenbaarheid. Als de Gast niet over gaat tot herstel van de ruimte of inventaris van de Dienstverlener, na het verzoek daartoe door de Dienstverlener, dan leidt dit tot verplichting tot vergoeding van de schade aan de ruimte of eigendommen van de Dienstverlener.

Parkeren

16. Op Katendrecht is parkeren betaald en beperkt. Aan de andere kant van de Maas “Kop van Zuid”, te bereiken via de loopbrug, kan van maandag t/m zaterdag tussen 09:00 en 23:00 en op zondag tussen 12:00 en 23:00 betaald geparkeerd worden. Dienstverlener is niet verantwoordelijk voor parkeervergunningen en/of parkeergelegenheid voor de Gast.

Aanbetaling/Betaling

17. Bij bevestiging van de offerte door Gast dient Gast een aanbetaling te doen van 45% van het offertebedrag.
18. Het restbedrag (factuurbedrag minus aanbetalingen) dient binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan op rekeningnummer: NL71 INGB 0006 8448 08 t.a.v. zaak.acht o.v.v. het factuurnummer,tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
19. Gast ontvangt na de door Dienstverlener dienst een factuur. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Hierna is Dienstverlener gerechtigd de wettelijke rente te berekenen.

Prijzen

20. De in een Overeenkomst offerte genoemde prijzen zijn exclusief btw, tenzij anders aangegeven.

Garantieaantallen

21. Een wijziging in het aantal personen of in het programma kan een verandering in prijs met zich meebrengen. Tot uiterlijk één week voor aanvang van het evenement kunt u het aantal personen kosteloos aanpassen met een marge van 10%. Als deze afwijking groter is dan 10% zal de prijs van de restauratieve verzorging verhogen met een evenredig percentage.

Annulering

22. Tot vier weken voor de datum waarop de dienst plaatsvindt, is de Gast bij annulering geen bedrag verschuldigd als vergoeding van gemaakte kosten en gederfde inkomsten. Hierna is Gast bij annulering tot drie weken, twee weken, een week en minder dan een week vóór de datum van de dienst respectievelijk 25%, 50%, 75% en 100% van bovengenoemde kosten verschuldigd aan de Dienstverlener.

Algemeen

23. Onderverhuring van de ruimte van de Dienstverlener door de Gast aan derden is nooit toegestaan
24. Het is Gast niet toegestaan de ruimte anders te gebruiken dan waartoe die is verhuurd.
25. Het is in de ruimte van de Dienstverlener verboden te roken en/of drugs te gebruiken/in bezit te hebben.
26. Op de tussen de Dienstverlener en Gast gesloten Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De geschillen die uit deze Overeenkomst voortvloeien zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam.
27. De Dienstverlener behoudt het recht op prijzen en productsamenstellingen te wijzigen.
28. Deze Voorwaarden kunnen tussentijds worden gewijzigd.

zaak.acht

Veerlaan 19 D3072AN Rotterdam
KvK nummer: 71935622